ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย…

ชวนทำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "วันรัฐธรรมนูญ" โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก มาวัดระดับความรู้ เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของไทยเรา สามารถทำแบบทดสอบผ่านทางออนไลน์ หากผ่านเกณฑ์การทดสอบ 70% ทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก หรือ…

รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล รายวิชาฟิสิกส์ 6 โดยคุณครูกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา

ใบงาน.คอม ได้นำไฟล์รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล รายวิชาฟิสิกส์ 6 (ว30206) โดยคุณครูกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ มาเป็นแนวทางในการทำรายงาน…