ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดฟรี!!

ทางเว็บไซต์ ใบงาน.คอม ได้นำไฟล์ โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 มาให้ได้ดาวน์โหลดกันค่ะ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

ทางเว็บไซต์ ใบงาน.คอม ได้นำไฟล์ โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถพื้นฐานด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 มาให้ได้ดาวน์โหลดกันค่ะ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 2564

สาระที่ 1 การอ่าน
มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
ป.3/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ป.3/4 ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ
ป.3/5 สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.3/7 อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ
ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่และแผนภูมิ

สาระที่ 2 การเขียน
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ป.3/2 เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน
ป.3/4 เขียนจดหมายลาครู
ป.3/5 เขียนเรื่องตามจินตนาการ

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
ป.3/2 บอกสาระสำคัญจากการฟังและการดู
ป.3/3 ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
ป.3/1 เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ
ป.3/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.3/4 แต่งประโยคง่ายๆ
ป.3/5 แต่งคำคล้องจองและคำขวัญ
ป.3/6 เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน

คลิกที่นี่!! เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ขอขอบคุณที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

%d bloggers like this: