ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

เอกสาร ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา กรณีการลาป่วย ลากิจ และการขออนุญาต

ใบงาน.คอม มีเอกสาร ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา กรณีการลาป่วย ลากิจ และการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มาให้คุณครูได้ศึกษากันค่ะ สามารถอ่านได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

ใบงาน.คอม มีเอกสาร ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา กรณีการลาป่วย ลากิจ และการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มาให้คุณครูได้ศึกษากันค่ะ สามารถอ่านได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

รายละเอียด ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่ ศธ 04096/ว 2182 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แนวปฏิบัติในการลาป่วย ลากิจ และการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำนวน 3 แผ่น

2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสมุดตรวจราชการ จำนวน 3 แผ่น

1. ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการลาป่วย ลากิจ และการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปแล้วนั้น ด้วยก.ค.ศ. ได้ออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาโดยได้ประกาศแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นฐาน พ.ศ. 2562 ทั้งหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และประกาศดังกล่าวข้างต้น จึงซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการลาป่วย ลากิจ และการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. ด้วยได้พบปัญหา อุปสรรค ในการใช้สมุดตรวจราชการของสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแบบตรวจราชการหรือสมุดบันทึกการตรวจราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 หมวด 5 (ว่าด้วยสมุดตรวจราชการ) ดังนั้นเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับสมุดตรวจราชการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสมุดตรวจราชการให้กับสถานศึกษาได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงขอแจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจทั้งสองกรณีให้สถานศึกษาในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

คลิกที่นี่!! เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ขอขอบคุณที่มา : กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

%d bloggers like this: