ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดฟรี!!

ทางเว็บไซต์ ใบงาน.คอม ได้นำไฟล์ โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 มาให้ได้ดาวน์โหลดกันค่ะ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

ทางเว็บไซต์ ใบงาน.คอม ได้นำไฟล์ โครงสร้างข้อสอบ NT ป.3 แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 มาให้ได้ดาวน์โหลดกันค่ะ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยค่ะ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด โครงสร้างข้อสอบ NT ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 ปี 2564

สาระที่ 1 จำนวนและพีชคณิต
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวนผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการสมบัติของการดำเนินการและนำไปใช้
ป.3/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ ไม่เกิน 100,000 จากสถานการณ์ต่างๆ
ป.3/4 เปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากัน โดยที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน
ป.3/9 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา 2 ขั้นตอนของจ านวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0
ป.3/10 หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวกไม่เกิน 1 และหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
ป.3/11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 และโจทย์ปัญหา การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้
ป.3/1 ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของ จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเน ขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้
ป.3/1 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับเงิน
ป.3/2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา และระยะเวลา
ป.3/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว ที่มีหน่วยเป็น เซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร กิโลเมตรและเมตร
ป.3/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับกรัม เมตริกตันกับกิโลกรัม
ป.3/13 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุที่มีหน่วยเป็นลิตรและมิลลิลิตร

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูป เรขาคณิตความสัมพันธ์ ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิตและนำไปใช้
ป.3/1 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตร และจำนวนแกนสมมาตร

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา
ป.3/1 เขียนแผนภูมิรูปภาพ และใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
ป.3/2 เขียนตารางทางเดียวจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ และใช้ข้อมูลจากตารางทางเดียวในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

คลิกที่นี่!! เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ขอขอบคุณที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

%d bloggers like this: