ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ขั้นตอน การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

ใบงาน.คอม ได้นำขั้นตอน การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. มาบอกกล่าวกันค่ะ สำหรับคุณครูท่านไหนสนใจศึกษาข้อมูล สามารถอ่านรายละเอียดที่ด้านล่างได้เลยค่ะ

ใบงาน.คอม ได้นำขั้นตอน การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. มาบอกกล่าวกันค่ะ สำหรับคุณครูท่านไหนสนใจศึกษาข้อมูล สามารถอ่านรายละเอียดที่ด้านล่างได้เลยค่ะ

ขั้นตอน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษาขอบเขตการย้าย เป็นการย้ายไปดำรงตำแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับตำแหน่งที่มีคนครอง หรือย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน

2. การย้ายมี 3 กรณี
2.1 การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย (ยื่นคำร้องตามกำหนด)
2.2 การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากติดตามคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต เพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ ยื่นคำร้องขอย้ายได้ตลอดปี
2.3 การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

3 คุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ
3.1 ปฏิบัติงานในตำแหน่งในสถานศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 24 เดือน (นับถึงวันสุดท้ายที่ให้ยื่นคำขอย้าย
3.2 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
3.3 การย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งที่มีคนครอง ในวันยื่นคำขอย้ายต้องมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึง 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุ

4. ยื่นคำร้องขอย้ายในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันทำการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะกำหนดปฏิทินการย้าย ทั้งนี้ ให้ยื่นย้ายได้เขตพื้นที่การศึกษาเดียว

5. คำร้องขอย้าย ใช้พิจารณาได้จนถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน ย้ายปีละ 2 รอบ รอบที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม และรอบที่ 2 วันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม

6. การพิจารณาย้าย อกศจ. เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองการย้าย

7. นำเข้า กศจ. พิจารณา ในการพิจารณาย้าย พิจารณาตามองค์ประกอบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ดังนี้
7.1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก ตามความจำเป็นของสถานศึกษา
7.2 ลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงาน
7.3 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน
7.4 สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน
7.5 เหตุผลการขอย้าย
7.6 ความอาวุโสตามหลักราชการ
7.7 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

8. การย้ายทุกกรณีต้องไม่ย้ายลงโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด และนำเสนอ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ กศจ.

9. การย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้เขตพื้นที่ของผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้าย ให้เขตพื้นที่ที่รับย้าย เพื่อพิจารณาดำเนินการ โดยให้แล้วเสร็จตามปฏิทินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

10. ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งปฏิทินการย้ายและตัวชี้วัดให้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ ภายในเดือนธันวาคมก่อนยื่นคำร้องขอย้าย เพื่อรายงาน ก.ค.ศ. ทราบต่อไป

11. ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งย้าย ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอ ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่ออกคำสั่ง ผู้ได้รับพิจารณาให้ย้าย ให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง

ขอขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

%d bloggers like this: