ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงาน ภาษาอังกฤษ เทอม2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ใบงาน ภาษาอังกฤษ เทอม2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

สวัสดีครับ สำหรับคุณครูและผู้ปกครองที่กำลังตามหาใบงานต่างๆ ให้กับนักเรียน เอาไว้สำหรับเตรียมการสอน ท่านสามารถดาว์โหลดและสามารถนำไปปริ้นได้ เลย จากที่มีคุณครูต้องการใบงานภาษาอังกฤษสำหรับ เด็ก ม.1 มา ผมจึงได้จัดหามานำเสนอในครั้งนี้จะเป็นใบงานโดยมีรายละเอียด สำหรับ ช่วงภาคเรียนที่ 2 นี้ครับ

ใบงานภาษาอังกฤษ ม.1

รายการใบงานที่นำมาแจกให้ดาว์โหลด

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Home Sweet Home เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Home Sweet Home ๑   This is My House 1 พ.ย. 64 (มีใบงาน) ๒   There is a Lamp In a Bedroom 4 พ.ย. 64 (มีใบงาน) ๓   There are Two Towels in the Bathroom 5 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้) ๔   How Many things are there in your house? 8 พ.ย. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ) ๕   My Sweet Home 11 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้) ๖   My Favourite Room 12 พ.ย. 64 (มีใบงาน) หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Wonderful Journey เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Wonderful Journey ๑   Where is It? 15 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้) ๒   How do You Go There? 18 พ.ย. 64 (มีใบงาน ) ๓   Can You Tell Me The Way? 19 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้) ๔   At the Seaside 22 พ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้) ๕   Going Abroad 25 พ.ย. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ) ๖   Make a Trip 26 พ.ย. 64 (มีใบงาน) ๗   My Hometown 29 พ.ย. 64 (มีใบงาน บัตรภาพ) หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Occupation เรื่อง 3.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Occupation ๑   Classified 9 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ) ๒   What are You Good at? 13 ธ.ค. 64 (มีใบงาน) ๓   Job Interviewing 16 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ) ๔   What Do You Want to be in the Future? 17 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ) หน่วยการเรียนรู้ 4. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Weather and Seasons เรื่อง 4.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Weather and Seasons ๑   What Is the Weather Like? 20 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และ สื่อวีดิโอ) ๒   The Weather Forecast in the UK 23 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ) ๓   Which season do you like best? 24 ธ.ค. 64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ) ๔   Festivals in Winter 27 ธ.ค. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่่อวีดิโอ) ๕   What are They Wearing? 30 ธ.ค. 64 (มีใบงาน) ๖   The Coldest City in the World 6 ม.ค. 65 (มีใบงาน) ๗   The Seasons in my Country 7 ม.ค. 65 (มีใบงาน) หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Animals เรื่อง 5.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Animals ๑   Look! They are elephants 10 ม.ค. 65 (มีใบงาน) ๒   An elephant is bigger than a monkey 13 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม ใบความรู้) ๓   A monkey can climb a tree 14 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม) ๔   They have got wings 17 ม.ค. 65 (มีใบงาน) ๕   The strange animals 20 ม.ค. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และสื่อวีดิโอ) หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Healthy Life เรื่อง 6.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Healthy Life ๑   What’s your favourite sport? 21 ม.ค. 65 (มีใบงาน) ๒   How to keep yourself fit and strong? 24 ม.ค. 65 (มีใบงาน) ๓   Food container 27 ม.ค. 65 (มีใบงาน) ๔   You are what you eat 28 ม.ค. 65 (มีใบงาน) ๕   Healthy meal 31 ม.ค. 65 (มีใบงาน) ๖   Food diary 3 ก.พ. 65 (มีใบงาน) หน่วยการเรียนรู้ 7. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Entertainments เรื่อง 7.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 Entertainments ๑   My favourite song 4 ก.พ. 65 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ) ๒   The greatest singer for me 7 ก.พ. 65 (มีใบงาน) ๓   Superstar 10 ก.พ. 65 (มีใบงาน) ๔   Favourite TV programme 11 ก.พ. 65 (มีใบงาน) ๕   The movie I like 14 ก.พ. 65 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ) ๖   My fantastic book 17 ก.พ. 65 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ) หน่วยการเรียนรู้ 8. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Cyber World เรื่อง 8.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Cyber World ๑   Computer component 18 ก.พ. 65 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ) ๒   Text message 21 ก.พ. 65 (มีใบงาน) ๓   Cyber safety 24 ก.พ. 65 (มีใบงาน) ๔   Social network 25 ก.พ. 65 (มีใบงาน) ๕   Shopping online 28 ก.พ. 65 (มีใบงาน และ สื่อวีดิโอ) ๖   Law or rule 3 มี.ค. 65 (มีใบงาน) ๗   Biography 4 มี.ค. 65 (มีใบงาน) หน่วยการเรียนรู้ 9. รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Weather and Seasons/หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Animals Rerun เรื่อง 9.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Weather and Seasons ๑   The Seasons in my Country 7 มี.ค. 65 (มีใบงาน) เรื่อง 9.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Animals ๑   Look! They are elephants 10 มี.ค. 65 (มีใบงาน) ๒   An elephant is bigger than a monkey 11 มี.ค. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม ใบความรู้) ๓   A monkey can climb a tree 14 มี.ค. 65

 

ดาว์นโหลดฟรี

ที่มา dltv

 

สำหรับท่านใดที่ต้องการเพิ่งก็สามารถไปหาโหลดได้เองที่ dltv ครับ  สำหรับใบงานส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เตรียมมานำเสนอให้สำหรับคุณครูที่ได้ขอมาทางเพจและกรุณาใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับ

 

%d bloggers like this: