ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.5

รวม ใบงานแบบฝึกคอมพิวเตอร์ ป.5 โดยในเนื้อหาแบบฝึกหัดชุดนี้จะประกอบไปด้วย การค้นหาข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล การใช้เทคโนโลยี การแก้ไขปัญหา การรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล  การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ และการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข ให้ผู้เรียนทุกท่านได้เข้ามาทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาหลัก รวมไปถึงคุณครูผู้สอนก็ยังสามารถนำเอาแบบฝึกหัดชุดนี้ไปช่วยเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มเติมได้อีกด้วย

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.5

การค้นหาข้อมูล

การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การแก้ปัญหา

การรวบรวมข้อมูล

การสร้างทางเลือก

การนำเสนอข้อมูล

การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข

การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ป.5 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(นักเรียน)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ขอขอบคุณที่มา :   https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-yaek-sara   และ ingaplife.com

%d bloggers like this: