Take a fresh look at your lifestyle.

กำหนดออกแล้ว! การเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๖๓

0 226

ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดและในทํากับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐ และเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คือ

ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – วันปิดภาคเรียน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ – วันปิดภาคเรียน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับ

ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด่วนที่สุด สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

หลังจากช่วงที่ผ่านมามีโรคระบาด โควิด การเปิดการศึกษาภาคเรียนที่ผ่านมา จึงกำหนดการที่ผิดออกไปจากเดิม ตามสถานะการณ์ หลังจากสถานะการณ์ดีขึ้น สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!