ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

คุณหญิงกัลยา ปลื้มโครงการ​อัจฉริยะ​เกษตร​ประณีต​ ในโรงเรียนชุมชนดอยช้าง จ.เชียงราย

ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับคุณหญิงกัลยา ปลื้มโครงการ​อัจฉริยะ​เกษตร​ประณีต​ ในโรงเรียนชุมชนดอยช้าง จ.เชียงราย ยกให้สอบผ่านเต็มร้อย ซึ่งถือเป็นโครงการที่น่าสนใจมาก ๆ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะคะ

(25 พฤศจิกายน​ 2564)​ ดร.คุณ​หญิง​กัลยา​ โสภณ​พ​นิช​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา​ธิการ​ ลงพื้น​ที่​นิเทศติดตาม​เชิงประจักษ์​ เพื่อให้เห็นสภาพ​จริงการจัดการเรียนรู้​โครงการ​อัจฉริยะ​เกษตร​ประณีต​ในโรงเรียน (Science​ Technology Innovation : Smart​ Intensive Farming)​ ณ ห้องเรียน​สาขาบ้านใหม่พัฒนา โรงเรียน​ชุมชน​ดอยช้าง อ.แม่สรวย​ จ.เชียงราย โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหาร​ส่วนราชการ​ลงพื้นที่ในครั้งนี้

ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า โครงการอัจฉริยะเกษตร​ประณีตในโรงเรียน จัดขึ้นเพื่อเน้นการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่า และคุณภาพเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่อย่างจำกัด ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STEAM Education ที่บูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ กับการทำเกษตรแบบประณีตในโรงเรียน ทำให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถนำองค์ความรู้มาสู่การปฏิบัติ และนำประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ภายในโรงเรียน รวมถึงผลักดันให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าภาคเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564​ ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนชุมชนดอยช้าง จังหวัดเชียงราย, โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนเวียงมอกวิทยา จังหวัดลำปาง และโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ 1,200,000 บาท โดยรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการ ประกอบด้วย 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 รู้จักพื้นที่, ระยะที่ 2 เรียนรู้วางแผน, ระยะที่ 3 ริเริ่มปฏิบัติการ, ระยะที่ 4 รวบรวมพัฒนา และระยะที่ 5 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล ซึ่งขณะนี้​โรงเรียน​ชุมชน​ดอยช้างดำเนินการอยู่ในระยะที่ 4

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าวชื่นชม​ความสำเร็จ​อันเป็นรูปธรรมของโรงเรียนชุมชนดอยช้าง โดยเฉพาะ​โครงการ​อัจฉริยะ​เกษตร​ประณีต​ในโรงเรียน Smart Intensive Farming ที่ทำได้อย่างน่าประทับใจ​ ทั้งที่โรงเรียน​ขาดแคลน​ทุกอย่าง ไม่ว่าจะ​เป็น​คุณภาพ​ดินไม่ดี ที่ตั้ง​อยู่ใน​พื้นที่สูง​ชัน แต่ก็สามารถ​แก้ไข​ปัญหา​ด้วยการนำวัสดุที่มีในท้องถิ่น​มาใช้ให้เกิดประโยชน์​ได้ ซึ่งการทำแบบนี้​ได้ต้องมีการลงพื้น​ที่​ศึกษา​สังคม​ ภูมิศาสตร์​ รู้ความต้องการของตลาดแล้วนำมาวางแผนจนประสบความสำเร็จ​ ถือเป็น​โครงการ​ที่สมบูรณ์แบบ​ที่สุดที่เคยตรวจราชการ​มา สอบผ่านด้วยคะแนนเต็ม​ร้อยคะแนน​

สำหรับโครงการ​อัจฉริยะ​เกษตร​ประณีต​ในโรงเรียนของโรงเรียนชุมชน​ดอยช้าง สามารถ​เป็นต้นแบบขยาย​ผลไปสู่โรงเรียน​ในเครือ​ได้ ซึ่งสอดคล้อง​กับนโยบาย​ของกระทรวง​ศึกษาธิการ​ และปรัชญา​ของ​เศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งให้ทุกคนพึ่งพา​ตนเองได้ ประชาชน​มีรายได้ มีคุณภาพ​ชีวิต​ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน​ขอฝากให้ครูทำหน้าที่​เป็นพี่​เลี้ยง​สอนสิ่งที่เด็กสนใจ สร้าง​บรรยากาศ​ที่ดีในการเรียนรู้​ให้เกิดสมรรถนะ​ เรียนแล้วเกิด​ประโยชน์​ สามารถ​ออกไปแก้ปัญหา​สังคม และสร้าง​มูลค่า​ขึ้นได้

โรงเรียน​ชุมชน​ดอย​ช้าง​ ตั้งอยู่​ในถิ่นทุรกันดาร​ นักเรียน​ส่วนใหญ่​เป็นชาวไทยภูเขา ประกอบด้วย​ชนเผ่าอาข่า ลีซู ไทยใหญ่​ และจีนยูนนาน จัดหลักสูตร​เกษตร​อัจฉริยะ​โดยแบ่งเป็นทีมงานผลิต​ (กลุ่ม​ผลิต​พืชผัก​ กลุ่ม​ผลิต​ปุ๋ย​จากมูลไส้เดือน​ดิน กลุ่ม​เลี้ยงไก่กระดูก​ดำ)​ ทีมงานแปรรูป​ผลิต​ภัณฑ์​ (กลุ่ม​ผลิตเครื่อง​ดื่ม​ กลุ่ม​ผลิต​ขนมและเบเกอรี่​ กลุ่ม​ผลิต​อาหาร)​ ทีม​งานออกแบบผลิตภัณฑ์​ และทีมงานการตลาด มีการส่งผลผลิต​ออกขายให้ชุมชน​ในพื้นที่และชุมชน​ใกล้เคียง​จนสามารถ​สร้าง​รายได้ให้กับโรงเรียน​ รวมถึงเปิดร้าน​กาแฟเพื่อส่งเสริม​การท่องเที่ยว​ชุมชน​ด้วย

 

 

 

ขอขอบคุณที่มา : ศธ.

%d bloggers like this: