ใบงาน ฟรี สื่อการสอน
ใบงาน ฟรี สื่อการสอน

การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ ใบงาน.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด การจัดสรรอัตรา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ที่จะ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยนะคะ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายงานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้พิจารณาจัตสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดังนี้

๑. จัดสรรคืนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกตำแหน่ง
๒. จัดสรรคืนตำแหน่งครูผู้สอน เพื่อบริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น และสงวนอัตราไว้ ร้อยละ ๒๕ เพื่อดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และร้อยละ ๕๐ กรณีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖ /ว. ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ดำเนินการดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังชำราชการครูและบุคสากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. นำอัตราที่ได้รับจัดสรรคืนไปพิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (ตปร.)
และ ก.ค.ศ. กำหนด อย่างเคร่งควัด และเมื่อพิจารณาจัดสรรแล้วเสร็จให้นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อ.กค.ศ. ที่ กค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี

๓. จัดทำข้อมูลรายละเอียดการพิจารณาจัดสรรคืนอัตราให้สถานศึกษาในสังกัด ตามแบบรายงาน
สิ่งที่ส่งมาตัวย ๓ โดยให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
รายละเอียตตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  และส่งข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวพร้อมรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด / อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุต และทางอีเมล [email protected] โดยให้จัดส่ง ในรูปแบบของไฟล์โปรแกรม Miciosoft Exce( พร้อมตั้งช็อไฟล์ที่ส่งและชื่อหัวข้อ E-Mail เป็นชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามด้วยจัดสรรเกษียณ ๒๕๖๔ ตัวอย่าง สพป.กระบี่ จัดสรรเกษียณ ๒๕๖๔. สพม.ตาก จัดสรร เกษียณ ๒๕๖๔ เป็นต้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 

ดาวน์โหลดเอกสารตามแนบ

1. ว4215 หนังสือจัดสรร 64 (แก้ไข 29 ก.ย. 64 17.10 น.)

2. สิ่้่งที่ส่งมาด้วย 1 มติ

3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจัดสรร 64

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานข้อมูลฯ จัดสรร กษ. 64

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แนวปฏิบัติ 64

 

ขอขอบคุณที่มา : สพร.

%d bloggers like this: